Kategoria: Zaburzenia i zachowania

W OBLICZU CIERPIENIA

Napięcia mogą też mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie dziecka w przyszłości. W obliczu cierpienia spowodowanego separacją rodziców dzieci reagują po­dobnie, jak w przypadku innych bolesnych sytuacji. Początkowo ogarnia je po­czucie, że ich świat się wali, z niepokojem, a nawet z lękiem

PROBLEMY ZE ZROZUMIENIEM SYTUACJI

Jeśli do separacji dochodzi wkrótce po rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole, przejawia ono wyraźną troskę o to, czy opuszczający rodzinę rodzic będzie nadal się nim opiekował oraz otwarcie wyraża smutek spowodowany roz­padem rodziny. W tym wieku dzieci mają problemy

GY DOCHODZI DO SEPARACJI

Jeśli do separacji dochodzi tuż przed wkroczeniem dziecka w okres dojrze­wania, ma ono większą zdolność zrozumienia sprawy i jego reakcje są bardziej złożone. Pomimo to jego sposób widzenia sytuacji jest raczej czarno-biały, co wy­raża się często gniewem na „niedobrego” rodzica

DODATKOWY STRES

Dodatkowy stres wzmacnia już istniejące cechy emocjonalne dziecka, mo­że także być przyczyną gwałtownych wybuchów, depresji, a nawet myśli samo­bójczych. W tym wieku konkretne myślenie dziecka ustępuje miejsca bardziej abstrakcyjnemu i złożonemu sposobowi rozumienia otoczenia, co może prowa­dzić do przyjęcia przez

POMOC W PROCESIE RADZENIA SOBIE Z SYTUACJĄ

Pierwszym zadaniem interwencji jest próba wprowadzenia przyjaznej atmos­fery pomiędzy rozchodzącymi się rodzicami, żeby w ten sposób uwolnić dziecko od poczucia, iż znajduje się w centrum ich sporu. Istotne znaczenie dla dalsze­go funkcjonowania dziecka ma skuteczne rozwiązanie kwestii prawnych związa­nych z

OSOBY W OTOCZENIU DZIECKA

Inne osoby dorosłe w otoczeniu dziecka mogą ułatwić mu osiągnięcie tych celów, wykazując zrozumienie i ofiarowując wsparcie, jednocześnie nie angażu­jąc się w oceny zachowania rodziców, które często dominują w myśleniu dziec­ka na wczesnym etapie separacji.Dzieci uwikłane w separację o bardziej

PRZYDATNE SPOTKANIA

Przydatne mogą być także spotkania z całą rodziną, szczególnie w sytuacji, gdy dziecko jest roz­darte pomiędzy skłóconymi rodzicami. W podobnych przypadkach należy jed­nak postępować wyjątkowo delikatnie, ponieważ może zostać ono ukarane, je­śli któreś z rodziców uzna, że wypowiedzi dziecka nie

RADZENIE SOBIE ZE SCHORZENIAMI

Ewentualne problemy mają zazwy­czaj postać objawów emocjonalnych lub zaburzeń odżywiania się (Pearson i in., 1991). Paradoksalnie, największy wpływ na psychologiczne trudności dziecka ma sposób, w jaki choroba oddziałuje na jego rodziców. Konieczność radzenia sobie z niepełnosprawnością lub chorobą dziecka sprawia,

PRZYCZYNY PROBLEMU

Przyczyn pro­blemu nie należy się jednak doszukiwać w bezpośrednim wpływie choroby, lecz w tym, że dzieci cierpiące na epilepsję mają skłonność do uzależniania się w większym stopniu od otoczenia niż ich rówieśnicy (Hoare, 1984). U niektó­rych chorych ataki mają wyraźny

EMOCJE ZWIĄZANE Z CHOROBĄ

Prawdopodobieństwo przyszłych zakłóceń można także określać na podstawie tego, ilu wydarzeń, które miały miejsce bezpośrednio po wypadku, dziecko nie pamięta. Jeśli amnezja obejmu­je wydarzenia, które nastąpiły później niż po tygodniu od doznania urazu, wte­dy prawdopodobieństwo zaburzeń psychicznych jest wyraźnie większe

W NIEKTÓRYCH CHOROBACH

Dzięki niej łatwiej będzie znaleźć odpowiedź na pytania, pojawiające się w obliczu tak druzgocącej diagnozy. Praca z dzieckiem cierpiącym na szybko postępującą cho­robę musi być z konieczności ograniczona czasowo, w przypadku choroby tylko do pewnego stopnia skracającej długość życia dziecka

GŁÓWNE ZADANIE

Głównym zadaniem terapii jest wtedy przekonanie dziecka, aby nie unikało podobnych uczuć poprzez izo­lowanie się od otoczenia, lecz stawiło im czoła i wytworzyło – przy zastosowa­niu technik behawioralnych i poznawczych – mechanizmy umożliwiające ich po­konywanie i prowadzenie aktywnego trybu życia. Sposób,

OCZEKIWANIA RODZICÓW

Należy także poinformo­wać rodziców na temat sposobów radzenia sobie z problemami, które niesie codzienne życie. Ważne, aby odnaleźć równowagę pomiędzy troską i opieką a dopingowaniem dziecka do przezwyciężania trudności. Tylko wtedy chory ma szansę osiągnąć pełnię swoich możliwości.Najpierw należy upewnić

PODJĘCIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW

Oczywiście należy podjąć odpowiednie środki ostrożności i uni­kać niepotrzebnego ryzyka, czasem jednak rodzice muszą przyjąć jakże typową dla siebie rolę – czekających w domu i martwiących się o nieobecne dziecko.Kluczowym elementem interwencji jest zachęcanie dziecka do jak najczęst­szych kontaktów z