METODY INTERWENCJI

Słuchając wyznań dotyczących jakiejkolwiek formy nadużyć, zachowuj się spokojnie i okaż swą akceptację. Reaguj tonem świadczącym o poparciu, powta­rzając ostatnie zdanie lub prosząc dziecko, aby kontynuowało opis wypadków. Otrzymane informacje należy przekazać specjalistom, unikaj zatem przyr zeczeń co do zachowania sprawy w tajemnicy. Możliwie szybko i jak najdokładniej za­pisz to, co usłyszałeś.W momencie ujawnienia nadużyć policja i pracownicy socjalni rozpoczyna­ją dokładne dochodzenie. Sprawą nadrzędną jest zapewnienie dziecku ochrony przed dalszym wykorzystywaniem. Mniej więcej połowę ofiar umieszcza się po­za domem rodzinnym z obawy, że rodzina nie zapewni dziecku dostatecznej ochrony i wsparcia (Monck i in., 1993).Po dokonaniu oceny sytuacji możliwe jest podjęcie działań prawnych w po­staci wszczęcia postępowania cywilnego (np. umieszczenia w domu dziecka itp.) lub postępowania karnego przeciwko sprawcy nadużyć. Od ich przebiegu zale­ży moment rozpoczęcia terapii, gdyż leczenie można podjąć dopiero po zapew­nieniu dziecku właściwej opieki.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !