Zakupy rodzinne

Rodzina jest podstawową jednostką naszego społeczeństwa. Ba to nawet najważniejszy jego element. Dlatego też trzeba o nią dbać w najlepszy dla nas dostępny sposób. Niestety współczesny świat znacznie utrudnia nam to zadanie. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo finansowe członkom swojej familii musimy

Sposób na nudę

Nuda jest tym co coraz częściej doskwiera naszym dzieciom. Mieszkając w wielkich blokach, tak naprawdę zupełnie nie znamy swoich sąsiadów. A co za tym idzie nasze dzieci nie znają innych młodych osób mieszkających na tym samym osiedlu. Dlatego też w

Zalety telesprzedaży

W ostatnich latach bloki telesprzedaży zyskały na całym świecie wielomilionową widownie. Czym nas tak urzeka ten rodzaj sprzedaży? Przede wszystkim mnogością oferowanych produktów. W jednym miejscu możemy znaleźć praktycznie wszystko do swojego domu. Nie tylko rzeczy służące do jego sprzątnięcia

Pomiędzy sklepikiem a hipermarketem

Dla przeciętnego małego osiedlowego sklepu zwabienie klientów poprzez szeroko rozumiany marketing jest wyjątkowo trudne. Główną zaletą takich miejsc jest przede wszystkim ich bliskość do miejsca zamieszkania klienta. Niestety w miastach pojawia się coraz więcej dyskontów, czyli sklepów ułatwiających robienie zakupów

Zakupy w sklepach z odzieżą

Każdy z nas chce wyglądać dobrze, ponieważ współcześnie wygląd zewnętrzny jest bardziej doceniany niż nasze wnętrze. Przez to poszukujemy takich strojów, które wyrażą naszą charyzmę i cechy charakteru. Z tego powodu wciąż kupujemy nową odzież, która ma ugruntowywać nas w

BEZPOŚREDNIE NASTĘPSTWO

Bezpośrednim następstwem takich przeżyć są najczęściej objawy lęku, wyra­żające się bezsennością, koszmarami nocnymi i dolegliwościami fizycznymi, a u połowy ofiar stwierdza się poważne pourazowe zaburzenia stresowe (PTSD), takie jak ponowne przeżywanie traumy, retrospektywne przebłyski (flashback) czy wspomnienia błyskowe oraz unikanie

INNY MECHANIZM OBRONNY

Innym mechanizmem obronnym używanym przez niektóre dzieci jest dyso- cjacja. Dziecko ucieka w „inny świat”, w którym nie doświadcza cierpienia. Zda­rzają się okresy amnezji, sny na jawie oraz zapadanie w stan przypominający trans, co może czasem prowadzić do rozwinięcia w

TOWARZYSZĄCE PROBLEMY

Problemom tym towarzyszą często trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami (Sgroi, 1982) i skłonność do reagowania nadmierną agresją (Friedrich i in., 1986).Około 16% dzieci przyznaje się do odczuwania podniecenia w czasie nad­użyć (Monck i in., 1993). Konflikt pomiędzy tymi odczuciami

BOLESNE WYDARZENIA

Wszelkie bolesne i traumatyczne wydarzenia mogą wywoływać krańcowo różne formy reakcji: poszukiwanie kolejnych takich doświadczeń lub usilne ich unikanie. Podobnie dzieje się w przypadku nadużyć seksualnych, kiedy dziecko zamiast prezentować zwiększoną ilość zachowań seksualnych unika kojarzących się z nimi sytuacji

WZORZEC REAGOWANIA NA KRZYWDĘ

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wiek dziecka ma istotny wpływ na wzorzec reagowania na krzywdę. Małe dzieci mają ograniczoną świadomość tego, czy to one same spowodowały nadużycia i skłonne są uznać je za normalny element in­terakcji z dorosłymi. Co więcej, wiara

POZOSTAŁE CZYNNIKI

Na pozostałe czynniki wyznaczające wzorce reago­wania (tj. wiek i poziom rozwoju dziecka oraz rodzaj nadużycia) nie można nie­stety wpływać. Dzieci wykorzystywane seksualnie są zazwyczaj spostrzegane w szkole jako niespokojne, nieuważne i nieprzystosowane. Nie są łubiane przez rówieśników i częściej niż

METODY INTERWENCJI

Słuchając wyznań dotyczących jakiejkolwiek formy nadużyć, zachowuj się spokojnie i okaż swą akceptację. Reaguj tonem świadczącym o poparciu, powta­rzając ostatnie zdanie lub prosząc dziecko, aby kontynuowało opis wypadków. Otrzymane informacje należy przekazać specjalistom, unikaj zatem przyr zeczeń co do zachowania

POCZUCIE KONTROLI I OPANOWANIE

Poczucie kontroli i opanowanie ujawniane przez rodziców podnoszą poczucie bezpieczeństwa dziecka, bez którego nie jest ono w stanie pozbyć się mechanizmów obronnych i w pełni zdać sobie sprawę z uczuć i przekonań związanych z doświadczonymi krzywdami. Przebieg proce­su sądowego musi

ZACHOWANIE SPOKOJU

Jeżeli zachowuje spokój i dystans, pomimo jedno­znacznych dowodów wykorzystywania seksualnego, oznacza to, że próbuje pora­dzić sobie z traumatycznymi przeżyciami poprzez dysocjację i wyparcie (patrz wyżej). Zdarza się tak najczęściej w przypadku wielokrotnych nadużyć, do któ- iych dochodziło przez dłuższy czas.