PEŁNY OBRAZ SYTUACJI

Rozważania dotyczące przyczyn takich zachowań i ich konsekwencji są pod­stawą wszystkich programów behawioralnych. W analizie sytuacji pomaga ro­dzicom tabela ABC .Przytoczony fragment nie daje pełnego obrazu sytuacji, jednak widać już pewne prawidłowości. W niektórych przypadkach reakcje rodziców wzmacniają złe zachowania Johna. Kiedy indziej jego zachowania nie są tolerowane, praw­dopodobnie w obecności ojca chłopca. Gdyby przypadek ten miał miejsce w rze­czywistości, rodziców poproszono by o rozważenie innych sposobów reagowania w podobnych sytuacjach. Źródłem wielu problemów wydaje się być konflikt po­między rodzeństwem. Warto się zastanowić, jak zapobiegać takim sytuacjom następowały bezpośrednio po właściwych zachowaniach, szczególnie na począt­ku. Ocenia się różne rodzaje wzmocnień – od uśmiechu i akceptacji po bardziej wymierne nagrody w postaci słodyczy i kieszonkowego.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !