POWSZECHNE W PRAKTYCE

W podejściu behawioralnym mniejszą wagę przywiązuje się do zdolności ro­zumienia siebie przez dziecko, a większą do ukształtowania właściwego wzorca zachowania. W odniesieniu do zachowań destrukcyjnych w szko­le najczęściej stosuje się technikę kontraktowania wzmocnień, nazywaną też kontraktem dotyczącym zbieżności zachowania i wzmocnień. Polega ona na opracowaniu programu, w którym nagrody i kary są ściśle i w zrozumiały spo­sób powiązane z zachowaniem. Zachowania pożądane zostają omówione z dziec­kiem, jasno określone i wyjaśnione. Konsekwencje tych zachowań są wyraźnie ustalone, tworzy się także system dokładnego nadzoru i oceny zachowania. W praktyce powszechnie spotyka się stosowanie kombinacji podejścia po­znawczego z behawioralnym, jednak w środowisku szkolnym, z jego charaktery­styczną strukturą władzy, najlepiej sprawdza się to drugie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !