PRZYCZYNY DEPRESJI

Wiele wysiłku włożyli badacze w znalezienie przyczyn depresji, jednak więk­szość prac koncentrowała się na dorosłej populacji i dopiero stosunkowo nie­dawno z podobną uwagą zaczęto poszukiwać przyczyn tej choroby u dzieci. Ba­dania posziy podobnym torem, jak w przypadku dorosłych – zajmowano się ge­netyką, biochemią mózgu, rolą historii dziecka i ważnych wydarzeń w jego ży­ciu. Żaden z tych czynników, jak dotąd, nie wyjaśnia w pełni powstawania depresji, zresztą podobny scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, ponie­waż presja otoczenia i doświadczenia życiowe wydają się również odgrywać ro­lę w powstawaniu depresji (Kendler i in., 1992). Dzieci w większym stopniu niż dorośli są wrażliwe na atmosferę i oczekiwania związane z daną sytuacją. Z te­go względu życie w biedzie, niedostateczna stymulacja czy brak okazji do zaba­wy, mogą podkopać optymizm dziecka do tego stopnia, że perspektywa każde­go kolejnego dnia napełnia je smutkiem.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !