STAWIANIE ZBYT WYSOKICH WYMAGAŃ

Także ze stawianiem sobie zbyt wysokich wymagań oraz krytykowaniem się i karaniem za to, że nie są w stanie im sprostać (Kaslow i in., 1984). Najbar­dziej charakterystyczną cechą takiego sposobu myślenia jest skłonność do przy­pisywania sukcesów czynnikom zewnętrznym, a porażek własnym cechom cha­rakteru, których nie potrafią zmienić (Bodiford i in., 1988). Podstawową zasadę w terapii poznawczej stanowi współpraca pomiędzy te­rapeutą a pacjentem, którzy wspólnie tworzą zespół. Nawiązanie współpracy z pogrążonym w depresji młodym człowiekiem jest często trudne, ponieważ czu­je się on bezwartościowy i nie widzi dla siebie przyszłości. Włączenie go w pro­ces terapeutyczny początkowo wymaga prowadzenia za rękę, a entuzjazm dla pomocy z zewnątrz należy dopiero rozniecić i podtrzymywać, nie uznając za wa­runek rozpoczęcia terapii, tak jak to się dzieje w przypadku innych podejść.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !