SZEREG MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Taki wniosek zawiera wiele opracowań dotyczą­cych dyscypliny w klasie szkolnej, m. in. Elton Report (1989), w którym czytamy:Posiadane przez nauczyciela umiejętności radzenia sobie z grupą stanowią najważniejszy czynnik w osiąganiu wysokich standardów zachowania w klasie.Umiejętności tych można się nauczyć.W dziedzinie tej nie wystarczy sama praktyka.Istnieje szereg materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, którzy chcą rozwi­nąć swoje umiejętności zapobiegania prowokującym zachowaniom uczniów (np. Rogers, 1994; Chisholm i in., 1986). Prezentacja tych umiejętności daje młode­mu nauczycielowi podstawy teoretyczne do dalszego rozwoju swojej wiedzy, jed­nak jak już wcześniej zauważyliśmy, starsi stażem nauczyciele często wstydzą się przyznać do takich trudności. Z tego względu wielu z nich broni się przed udzia­łem w kursach doskonalenia zawodowego i nie potrafi swobodnie wypowiadać się na temat trudności oraz swoich silnych i słabych stron. Jeśli nie dojdzie do wymiany poglądów i doświadczeń, doskonalenie nauczycieli sprowadza się do przekazywania recept, które mają małe szanse znalezienia się w stałym repertu­arze zachowań poszczególnych nauczycieli.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !