ZILUSTROWANIE MECHANIZMU

Mechanizm ten można jasno zilustrować na przykładzie zabawy dzieci polegającej na dzwo­nieniu do drzwi i uciekaniu. Większość rodziców rozumie, że osoba, która wpa­da w złość i krzyczy ma największą szansę stać się ulubioną ofiarą dzieci. (Szcze­gółowy opis zastosowania podobnych strategii w szkoleniu rodziców – zob. Beaver, 1996 s. 193-201.)Wiele trudności nastręcza konieczność określenia momentu, kiedy danego zachowania nie wolno już dłużej ignorować, tym bardziej że dziecko, próbując wymusić powrót do dawnych schematów interakcji, może intensyfikować niepo­żądane zachowania do takiego stopnia, że jemu samemu lub opiekunowi grożą obrażenia fizyczne. Zazwyczaj trzeba rodziców poinstruować, kiedy mają inter­weniować, jak uniknąć nadmiernych emocji w takiej sytuacji i zminimalizować satysfakcję dziecka płynącą z poświęcanej mu w ten sposób uwagi.Treść scenariuszy wprowadza w podstawowe zasady behawioryzmu, ze szczególnym naciskiem na pojęcie wzmocnienia. Proponuje się charakterystycz­ny dla programów behawioralnych model analizy zdarzeń poprzedzających (an­tecedencji) zachowanie oraz jego następstw (konsekwencji) zwany modelem ABC (antecedents-behaviour-consequences, czyli antecedencje-zachowanie- konsekwencje).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !